Зала Праистория


Най-ранното селище в земите на Шуменски район датира от епохата на неолита (втора половина на VІ хил. пр.Хр.) и се намира при с. Ловец. През халколита (V хил. пр.Хр.) се развива гъста поселищна система. Сред проучените селища са Голямата и Малката пещера при Мадара, селищните могили при Салманово, Ловец, Виница, Сушина, Иваново, Сини вир и Смядово. Материалите открити в могилата Коджадермен край Шумен носят характерните белези на една от най-богатите археологически култури в югоизточна Европа от V хил. пр.Хр., влязла в българската и в световната историческа наука с името “Култура Коджадермен”. От бронзовата епоха (ІІІ-то хил. пр.Хр. до ХІІ в. пр.Хр.) в Шуменски район са проучени селищата и надгробните могили при Мировци, Мадара, Калугерица, Царев брод и др.
Експозицията в зала “Праистория” представя материалната и духовна култура на халколитния човек от посочените селища и могили. Показани са глинени модели на жилища и фрагменти от опожарена мазилка, които дават представа за видовете и начините им на изграждане. Оръдия на труда и оръжия от камък, кремък, рог, кост и мед, свидетелстват за развитието на земеделие и скотовъдство, лов и риболов и сочат уменията на древните майстори…