Защита на личните данни

Политика по защита на личните данни

Регионален исторически музей – Шумен е регионален културен институт по смисъла на чл. 9 от Закона за закрила и развитие на културата и е част от националната система по опазване на културното наследство съгласно чл. 11, ал.1 от Закона за културното наследство, който в дейността си обработва лични данни на физически лица по трудови и граждански правоотношения.

РИМ – Шумен и Вашите лични данни:

Защитата на личните данни на всеки гражданин е от изключителна важност за Регионален исторически музей – Шумен. Именно поради тази причина са предприети необходимите технически и организационни мерки за защитата им, част от които е и настоящата Политика по защита на личните данни.

Политиката по защита на личните данни в РИМ – Шумен е изготвена и се основава на действащото законодателство в Европейския съюз и Република България.

Регионален исторически музей – Шумен е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за защита на личните данни и чл. 4 § 7 от Регламент 2016/679.

Какво се разбира под „лични данни“ и „обработване на лични данни“?:

  • „Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер/ЕГН, данни за контакт – местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, email адрес, онлайн идентификатор/IP адрес и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.
  • „Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Защо обработваме Вашите лични данни:

Основната цел, за която се извършва обработване на лични данни на физически лица, е идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с извършване на доставка на закупените и поръчани от страна на потребителите на електронната страница артикули. Личните данни се предоставят лично от потребителя на електронната страница с оглед договорните отношения, в които потребителят встъпва с РИМ – Шумен във връзка с поръчка, покупка и доставка на закупените от потребителя артикули, които се продават на електронната страница.

Принципи, от които се ръководим и които спазваме:

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. Регионален исторически музей – Шумен стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност. Събират се единствено лични данни на потребителите на електронния сайт, които са необходими за сключване на договора за дистанционна продажба, който се сключва между потребителя и РИМ – Шумен при финализиране на поръчката от страна на потребителя с натискането на бутона за финализиране на поръчката. Тези данни са необходими с оглед изпълнението на задължението на РИМ – Шумен да достави на потребителя на електронния сайт поръчаните от него артикули.

Какви са Вашите права:

При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:

  • Информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните за Вас лични данни;
  • Коригиране/попълване ако данните са неточни/непълни – по Ваша инициатива или по инициатива на РИМ – Шумен;
  • Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това;
  • Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на РИМ – Шумен, при наличие на законови основания за това;
  • Преносимост на личните данни между отделните администратори – това право Ви позволява да получите данните си от РИМ – Шумен и да ги прехвърлите на друг администратор в подходящ за употреба формат;
  • Възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови основания за това;
  • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.

Можете да защитите Вашите права лично или чрез пълномощник като подадете писмено заявление до директора на РИМ – Шумен на адреса на организацията, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.

Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в законоустановените срокове.

Кога можем да разкрием Ваши лични данни:

Регионален исторически музей – Шумен прилага комплекс от мерки, за да защити Вашите лични данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Възможно е при предвидени от закона обстоятелства Вашите лични данни да бъдат разкрити. Например, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на разрешение от Комисията за защита на личните данни, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица. Също така възможно е разкриване на лични данни, когато това е предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона.